preskoči na sadržaj

Osnovna škola Zapruđe Zagreb

 > EKO škola
EKO škola

Naša škola ima certifikat eko škole, što znači da se posebna pozornost pridaje ekološkom odgoju djece, a posebno kroz razne eko akcije tijekom godine te školski vrt


O projektu Eko škola pročitajte više na poveznici:

Program EKO-škole


 

SKUPLJANJE ZBRINJAVANJE I SMANJIVANJE OTPADA

CILJ :  Prepoznavanje i uočavanje otpada prema vrstama. Shvatiti da postoje različite vrste koje  mogu i moraju odvojiti. Naučiti da postoji korisni otpad koji se može reciklirati, te tako smanjiti njegovu količinu što bi značilo i štednju. Stvarati naviku odvajanja otpada  te naviku štedljivog ponašanja prema materijalima. Uočavanje pogrešnih navika kod nas samih i kod drugih. Zbrinjavanjem otpada upoznati načine njegova korištenja u uporabne svrhe ( reciklirani papir : bilježnice, administrativni papiri, toalet papiri, brisači..) Suradnja sa lokalnom zajednicom. Osvještavanje o pogrešnim navikama i ponašanju, ukazivanje na štetnost otpada za okolinu i istaknuti ljepotu prirode oko nas bez otpada, a time i zdraviji okoliš.

 

 

ZADATCI

NOSITELJI

VRIJEME

 

Sakupljanje, selektiranje i zbrinjavanje: papira, PET- ambalaže (trgovine), staklenih boca, starih baterija i lijekova (ljekarna Zapruđe)

Učenici, razrednici,

domar

Tijekom cijele godine

 

Upoznavanje opasnosti od starih lijekova, potrebe njihovog pravilnog zbrinjavanja

školska liječnica

Dr. Vesna Jureša,

razrednici, učenici

Studeni –predavanje

 

Korištenje recikliranog papira u administraciji, za pripremu nastave…

ravnateljica, tajnica,

učitelji

tijekom cijele godine

 

Izrada i umnožavanje edukativnih materijala o potrebi smanjenja, sakupljanja i zbrinjavanja otpada

EKO - grupa

studeni, prosinac

 

Sudjelovanje u akcijama čišćenja okoliša i odlaganja otpada u reciklažna dvorišta

Eko –grupa, učenici, MO Zapruđe

svibanj

 

Postavljanje EKO poruka unutar škole i u naselju na najugroženija mjesta

EKO – grupa,

školski koordinator

siječanj

 

Prikupljanje BIO otpada, njegovo zbrinjavanje

kuharice- spremačice

tijekom godine

 

Likovno preoblikovanje ambalaže u

ukrasne predmete – slikanje na staklenkama, izrada igračaka od ostale ambalaže

likovna grupa,

učiteljice, učenici

tijekom cijele godine

 

VODA (ŠTEDNJA VODE  I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA)

CILJ: Osvještavanje o globalnom nedostatku pitke vode na Zemlji. Učenje o potrebi štednje pitke vode, uočiti kemijski sastav vode te razlike u pitkoj i otpadnoj vodi (kemijska analiza). Otkriti i uočiti bogatstvo živog svijeta u pitkoj vodi i utjecaj okoliša na nju (naročito jako onečišćenim vodama). Razvijati svijest o racionalnom korištenju vode (štednji). Upoznati različite mogućnosti uporabe vode koja nije za piće. Upoznati vodena staništa (rijeka, jezero, močvara), biljni i životinjski svijet u njima, te njihovo očuvanje od zagađivača i zaštita.

 

 

ZADATCI

NOSITELJI

VRIJEME

 

Kontrola slavina i instalacija u školi

Domar,

Eko- patrola

tijekom cijele godine

 

Očitavanje vodomjera i vođenje bilješki

domar,

Eko grupa

jednom na mjesec

 

Ispitivanje kakvoće pitke vode u našem naselju

grupa mladih kemičara

ožujak

 

Upoznavanje živog svijeta u vodi na jezeru Bundek

učenici i

učitelji  nastava PiD-a

ožujak

travanj

 

Upoznavanje života u močvari u blizini jezera Bundek i živog svijeta oko nje Obilježavanje dana močvara

učenici i

učitelji  nastava PiD-a

veljača

ožujak, travanj

 

Upoznavanje sa radom stanice za pročišćavanje otpadnih voda Savski gaj

Eko – grupa

 

svibanj

 

Upoznavanje sa analizom voda zagrebačkih potoka (odlazak u Institut Andrija Štampar)

Eko – grupa, mladi kemičari

po dogovoru

 

Postavljanje poruka i upozorenja na mjestima korištenja vode u školi

Eko – grupa

Eko-patrola

studeni

 

Voda izvor života – voda kao motiv stvaralaštva u književnosti, umjetnosti….

Likovna grupa, literarna grupa…

tijekom cijele godine

 

Izrada edukativnog materijala za učenike i mještane o stalnoj štednji i racionalnim korištenjem vode

Eko - grupa

studeni- lipanj

 

ŠTEDNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

CILJ:  Upoznati proizvodnju električne energije, razvijanje navike štednje i uočavanje da njezina štednja ovisi isključivo o našem ponašanju.Utjecati na navike drugačijeg ponašanja prema energentima (struja ,toplina).

 

ZADATCI

NOSITELJI

VRIJEME

 

Praćenje i bilježenje potrošnje električne energije u školi

domar EKO - grupa

jednom na mjesec

 

Izrada i postavljanje upozorenja iznad prekidača za štednju  i redovito gašenje svjetla

Eko - grupa

studeni

 

Okrugli stol sa temom racionalne potrošnje el. energije

učitelj TK,

stručnjak iz elektrane

veljača

 

Upoznavanje rada NIKOLE TESLE, teme za fiziku i TK

učitelji fizike i

tehničke kulture

travanj

 

TN – posjet jednoj hidroelektrani (Senj), upoznavanje s radom, iskorištenost vode u proizvodnji električne energije

razrednici,

učitelj TK, fizike

svibanj

 

ZDRAVLJE

CILJ:Povezivanje pojmova hrana – zdravlje. Naučiti osnovne podjele hranjivih tvari, njihova važnost u našoj prehrani, naučiti pravilno raspoređivati obroke, sudjelovati u izradi školskog jelovnika, naglasiti važnost mlijeka i mliječnih proizvoda u prehrani djece školske dobi, kao i redovito higijensko održavanje tijela, te redovito vježbanje i boravak na svježem zraku.

 

ZADATCI

NOSITELJI

VRIJEME

 

Ispitivanje učenika o njihovim prehrambenim navikama

pedagog, šk. liječnik

rujan, listopad

 

Upoznavanjem s pojmom zdrave prehrane i namirnicama koje to podrazumijevaju

učiteljice, učenici, školski liječnik

listopad

 

Izrada piramide zdrave prehrane

svaki razrednik sat SRO, učenici

listopad

 

Sudjelovanje u izradi školskog jelovnika, njegovo oglašavanje na web- stranici škole

kuharica, učitelji biologije, školski liječnik, informatičar

tijekom cijele godine

 

Zdravlje i šport – prezentacija Svjetski dan zdravlja

razrednici, učenici prof. TZK

travanj

 

 

 Higijena i zdravlje

pedagog, školska liječnica, učenici

tijekom cijele godine

 

Dan pješačenja, orijentacijsko kretanje na Medvednici

Prof. TZK, sportski voditelji, razrednici, učenici

travanj

 

 Dan sporta

Prof. TZK, sportski voditelji, učenici

svibanj

 

 

Ovisnosti – predavanje za roditelje i učenike

školska liječnica, pedagog, razrednici

ožujak

 

UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLE

CILJ:Uočiti ljepotu čistog i lijepo uređenog okoliša, uočiti estetsku vrijednost koju čine biljke u našoj neposrednoj blizini , te naviku da radom oplemenjujemo i uređujemo svoj prostor.

 

ZADATCI

NOSITELJI

VRIJEME

 

Uređenje okoliša škole prema planu EKO grupe

razrednici

učenici

listopad

ožujak- lipanj

 

Uređenje malog školskog vrta sa začinskim biljem / uzgoj / uporaba u školskoj kuhinji

Eko – grupa, spremačica - domar

ožujak

 

Njegovanje cvijeća unutar cvjetnog hodnika i ostalih lončanica unutar škole

mali cvjećari

tijekom cijele godine

 

 Održavanje i briga oko školskog akvarija

Eko – grupa - domar

tijekom cijele godine

 

 Briga i uređenje školskih travnjaka i živice

domar, spremačice, ročnici

tijekom vegetacijskog razdoblja

 

 Briga o ružama unutar živice te nabava i sadnja novih

mali cvjećari, domar

ravnateljica

travanj

 

 Uređenje malog školskog igrališta, naročita briga oko zaštite i čuvanja pješčanika od onečišćenja, bojanje ljuljački i kućice za penjanje, klupica za sjedenja

domar, spremačice, EKO- grupa

travanj, svibanj

 

Sudjelovanje u  akciji čišćenja

okoliša u organizaciji MO Zapruđe

svi učenici i učitelji

svibanj

 

STALNE EKOLOŠKE AKTIVNOSTI

CILJ: Ugradnja svih ekoloških sadržaja u nastavne predmete, sate grupa slobodnih aktivnosti, dodatnu nastavu, izvannastavnih sadržaja. Obilježavanjem EKO- datuma izgrađivati svijest i naviku o brizi za prirodu. Popratiti sve eko izložbe, događanja, te održati prezentacije EKO-akcija na nivou škole, privući što više roditelja, zainteresiranih građana te i potaknuti za što veću brigu za okoliš sa ciljem njegova očuvanje te zdravlja svih nas.Stalna suradnja sa zajednicom  u kojoj živimo, praćenje stanja okoliša, te stalno njegovo unapređivanje.

 

ZADATCI

NOSITELJI

VRIJEME

 

Obilježavanje važnih datuma prema Godišnjem planu i programu rada Škole

svi

tijekom cijele godine

 

Uključivanje ekoloških tema u nastavne predmete

svi učitelji

tijekom cijele godine

 

Obilježavanje dana plodova zemlje – izložba, radionice

svi učitelji

10. mjesec

 

Organiziranje projektnog Dana voda

svi učitelji, učenici

Ožujak

 

Projektni tjedan – VODA

 

 

 

Redovito praćenje i izvještavanje o bilješkama: Sakupljanje papira – količina, utrošak struje, vode

Eko - patrola

tijekom cijele godine

 

Rad sa medijima, pisanje članaka, izvještavanje, uređenje web - stranice

Eko- patrola, informatičar

tijekom cijele godine

 

Izložba učeničkih radova na eko - teme

učiteljica likovne kulture, likovna grupa

travanj, svibanj

 

Kontinuirana nabava literature kojia prati eko - teme

razrednici, knjižničarka, pedagog, ravnateljica

tijekom cijele godine

 

Suradnja sa vanjskim subjektima koji mogu pomoći u realizaciji programa EKO škole (poduzetnici, radne organizacije, komunalna  poduzeća, roditelji…)

ravnateljica

tijekom cijele godine

 

*** Eko – patrola je zadužena za praćenje realizacije ovog programa. Eko- patrola  sastoji se od po jednog učenika iz generacije (8). Rad Eko – patrole koordinirat će školski koordinator i predsjednik povjerenstva na redovitim sastancima jednom mjesečno (dan po dogovoru.) Eko - patroli pomagat će i ostali članovi povjerenstva svatko sa svojim sadržajima.

Ravnateljica: Ružica Vitman Sović


Projektni dan

PROJEKTNI DAN EKO ŠKOLE NA TEMU VODEDana 30.svibnja 2018. Eko grupa održala je projektni dan na temu „Voda i njene osobine“. Učenici su održali radionice u učionici kemije te su ih posjetili učenici viših i nižih razreda prema dogovorenom rasporedu.

 

 

 

Prvi pokus je predstavljao topljivost tvari u vodi prilikom čega je pokazana topljivost glukoze u vodi i kemijski način dokazivanja prisutnosti glukoze.

Drugi pokus je predstavljao tvari koje se ne otapaju u vodi i njihove posljedice na  onečišćenje voda i utjecaja na živa bića.

Treći pokus  primijenio se za objašnjavanje pojma emulzije.

 

 

Četvrti pokus pokazao je kisele i lužnate otopine u našem kućanstvu te je objašnjen njihov utjecaj na okoliš.

Peti pokus pokazao je kiselost i lužnatost vode iz okoliša pri čemu je voda iz rijeke Save i Bundeka bila lužnata, a kišnica i snijeg kiseli što ukazuje na problem kiselih kiša.

Šesti pokus je objasnio pojam osmoze i difuzije te je uz njega objašnjen utjecaj štetnih tvari u tlu na biljke. 

 

 

Posjetiteljima je približen pojam ekologije i ekoloških problema te su svi zaključili kako je potrebno očuvati Zemlju za nas i sljedeće generacije.


 


OBAVIJEST


DAN GRADA ZAGREBA


 

(klikni i prolistaj)


31.5.2021.

OŠ Zapruđe


TJEDAN:PLAVI

14.6.2021. - 19.6.2021.

5. i 6. UJUTRO


RASPORED
ZVONA


   ovdje

RADNO VRIJEME ŠKOLEOSNOVNA ŠKOLA ZAPRUĐE


 

 
 
 
 
SPORTSKA AKTIVNOST

🏈 Sportska aktivnost tijekom praznika 🏈


Proljetni baseball kamp na Jarunu

više doznajte ovdje.

OBAVIJEST

 


Proljetni odmor za učenike traje od 2.4. do 9.4.2021.
Nastava započinje 12.4. kada su sedmi i osmi razredi ujutro.

Ukoliko dođe do promjene modela rada, učenici će biti obaviješteni putem školske stranice.

ŠKOLSKI PANO

🟥🟨🟩🟪🟥🟨🟩🟪🟥🟨


ZAVIRITE U NAŠ
ŠKOLSKI PANO
kliknite OVDJE

UPISI PRVAŠA 2020./21.


OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA BUDUĆIH PRVIH RAZREDA


 VAŽNO! MOLIMO RODITELJE KOJI PRIPADAJU UPISNOM PODRUČJU OŠ ZAPRUĐE ZA POPUNJAVANJE UPITNIKA NA POVEZNICI: 

  1. Upitnik o podatcima djeteta dostupan je na poveznici.

Preostale detalje, vezane uz upis učenika, proučite na poveznici: 

          http://os-zaprudje-zg.skole.hr/upisi

Hvala. 
Uprava Škole

DAN ŽENA

Međunarodni dan žena

DAN SIGURNIJEG INTERNETA

9.02.2021.

VIŠE doznaj na NASLOVNICI


DOGAĐANJA

 e-VEČER MATEMATIKE

3.12.2020.

Detaljnije - pročitajte 

ovdje

 

Koliko je sati?


   

Kalendar
« Lipanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Školske Facebook grupe
KRAJ NASTAVNE GODINE


Poštovani roditelji!

Došao je kraj i ovoj školskoj godini, bremenitoj
poteškoćama koje nismo mogli predvidjeti.

Hvala vam svima na podršci u nastavi na daljinu jer smo svjesni da ju ne bismo mogli održati bez
suradnje s vama.

Nadamo se da će početak školske godine 2020. /2021. biti u školskim
klupama, a ne od kuće, uz računala.

Do ponovnog susreta, 7. rujna 2020., želimo vama i našim učenicima ugodne, zdrave i mirne
ljetne praznike.

 

Učenicima 8. razreda želimo neka upišu školu koju žele te da u njoj budu uspješni i sretni.

Ravnateljica, učitelji i ostali djelatnici OŠ Zapruđe

Čitajmo online!

e-Lektire

 

e-enciklopedije

 

 

e-knjižnica

 

Hrvatski pravopis

Edukativni programi

Program je osmišljen za djecu u dobi od 4 do 13 godina. Potiče njihov mentalni razvoj, i to na zabavan način. 

ALOHA Mental Arithmetic povećava inteligenciju djece zahvaljujući edukacijskom programu temeljenom na tri ključne točke: računanje abakusom, mentalna aritmetika i didaktičke igre.

 

Pogledajte Video

 


 

Centar stranih jezika Angla svojim polaznicima, djeci i odraslima, nudi sve vrste verficiranih tečajeva, od programa općeg i poslovnog jezika pa sve do individualnih tečajeva.

 

Angla na Facebooku 

 


 

Preventivni programi

Program mlijeka u školama

 

Šema školskog voća

 
 
 
 
CMS za škole logo
Osnovna škola Zapruđe Zagreb / Meštrovićev trg 8a, HR-10000 Zagreb / os-zaprudje-zg.skole.hr / ured@os-zaprudje-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju