preskoči na sadržaj
 

 

 

PLAN DJELOVANJA ŠKOLE

Program EKO-škole

 

  1. SKUPLJANJE ZBRINJAVANJE I SMANJIVANJE OTPADA

CILJ Prepoznavanje i uočavanje otpada prema vrstama. Shvatiti da postoje različite vrste koje  mogu i moraju odvojiti. Naučiti da postoji korisni otpad koji se može reciklirati, te tako smanjiti njegovu količinu što bi značilo i štednju. Stvarati naviku odvajanja otpada  te naviku štedljivog ponašanja prema materijalima. Uočavanje pogrešnih navika kod nas samih i kod drugih. Zbrinjavanjem otpada upoznati načine njegova korištenja u uporabne svrhe ( reciklirani papir : bilježnice, administrativni papiri, toalet papiri, brisači..) Suradnja sa lokalnom zajednicom. Osvještavanje o pogrešnim navikama i ponašanju, ukazivanje na štetnost otpada za okolinu i istaknuti ljepotu prirode oko nas bez otpada, a time i zdraviji okoliš

 

 

ZADATCI

NOSITELJI

VRIJEME

1.

Sakupljanje, selektiranje i zbrinjavanje:

papira (UNIJA), PET- ambalaže ( trgovine ),

staklenih boca , starih baterija  i

lijekova (ljekarna Zapruđe)

Učenici, razrednici,

domar

Tijekom cijele godine

2.

Upoznavanje opasnosti od starih lijekova,

potrebe njihovog pravilnog zbrinjavanja

školska liječnica

Dr. Vesna Jureša,

razrednici, učenici

Studeni –predavanje

3.

Korištenje recikliranog papira u administraciji,

za pripremu nastave…

ravnateljica, tajnica,

učitelji

tijekom cijele godine

4.

Izrada i umnožavanje edukativnih materijala o

potrebi smanjenja, sakupljanja i zbrinjavanja

otpada

EKO - grupa

studeni, prosinac

5.

Sudjelovanje u akcijama čišćenja okoliša i

odlaganja otpada u reciklažna dvorišta

Eko –grupa, učenici, MO Zapruđe

svibanj

6.

Postavljanje EKO –poruka unutar škole, i u

naselju na najugroženija mjesta

EKO – grupa,

školski koordinator

siječanj

7.

Prikupljanje BIO- otpada njegovo zbrinjavanje

kuharice- spremačice

tijekom godine

8.

Likovno preoblikovanje ambalaže u

ukrasne predmete – slikanje na staklenkama,

izrada igračaka od ostale ambalaže

likovna grupa,

učiteljice, učenici

tijekom cijele godine

  1. VODA ( ŠTEDNJA VODE  I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA )

CILJ: Osvještavanje o globalnom nedostatku pitke vode na Zemlji. Učenje o potrebi štednje pitke vode, uočiti kemijski sastav vode te razlike u pitkoj i otpadnoj vodi          ( kemijska analiza ). Otkriti i uočiti bogatstvo živog svijeta u pitkoj vodi i utjecaj okoliša na nju ( naročito jako onečišćenim vodama ). Razvijati svijest o racionalnom korištenju vode ( štednji ). Upoznati različite mogućnosti uporabe vode koja nije za piće. Upoznati vodena staništa ( rijeka, jezero, močvara ), biljni i životinjski svijet u njima, te njihovo očuvanje od zagađivača i zaštita.

 

 

ZADATCI

NOSITELJI

VRIJEME

1.

Kontrola slavina i instalacija u školi

Domar,

Eko- patrola

tijekom cijele godine

2.

Očitavanje vodomjera i vođenje bilješki

domar ,

Eko grupa

jednom na mjesec

3.

Ispitivanje kakvoće pitke vode u

našem naselju

grupa mladih kemičara

ožujak

4.

Upoznavanje živog svijeta u vodi na jezeru

Bundek

učenici i

učitelji  nastava PiD-a

ožujak

travanj

5.

Upoznavanje života u močvari u blizini jezera

Bundek i živog svijeta oko nje

Obilježavanje dana močvara

učenici i

učitelji  nastava PiD-a

veljača

ožujak, travanj

6.

Upoznavanje sa radom stanice za pročišćavanje otpadnih voda Savski gaj

Eko – grupa

 

svibanj

7.

Upoznavanje sa analizom voda

zagrebačkih potoka             

( odlazak u institut Andrija Štampar )

Eko – grupa, mladi kemičari

po dogovoru

8.

Postavljanje poruka i upozorenja na mjestima

korištenja vode u školi

Eko – grupa

Eko-patrola

studeni

9.

Voda izvor života – voda kao motiv stvaralaštva

u književnosti, umjetnosti….

Likovna grupa, literarna grupa…

tijekom cijele godine

10.

Izrada edukativnog materijala za učenike

i mještane o stalnoj štednji i

racionalnim korištenjem vode

Eko - grupa

studeni- lipanj

 

  1. ŠTEDNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

CILJ:  Upoznati proizvodnju električne energije, razvijanje navike štednje i uočavanje da  njezina štednja ovisi isključivo o našem ponašanju.

Utjecati na navike drugačijeg ponašanja prema energentima ( struja , toplina )

 

ZADATCI

NOSITELJI

VRIJEME

1.

Praćenje i bilježenje potrošnje električne energije u školi

domar EKO - grupa

jednom na mjesec

2.

Izrada i postavljanje upozorenja iznad

prekidača za štednju  i redovito

gašenje svjetla

Eko - grupa

studeni

3.

Okrugli stol sa temom racionalne

potrošnje el. Energije

učitelj TK,

stručnjak iz elektrane ( gost )

veljača

4.

Upoznavanje rada NIKOLE TESLE, teme 

fiziku i TK

učitelji fizike i t

ehničke kulture

travanj

5.

TN – posjet jednoj hidroelektrani ( Senj), upoznavanje sa radom,

iskorištenost vode u proizvodnji električne energije

razrednici,

učitelj TK, fizike

svibanj

 

  1. ZDRAVLJE

CILJ:Povezivanje pojmova hrana – zdravlje. Naučiti osnovne podjele hranjivih tvari, njihova važnost u našoj prehrani, naučiti pravilno raspoređivati obroke, sudjelovati u izradi školskog jelovnika, naglasiti važnost mlijeka i mliječnih proizvoda u prehrani djece školske dobi, kao i redovito higijensko održavanje tijela, te redovito vježbanje i boravak na svježem zraku.

 

ZADATCI

NOSITELJI

VRIJEME

1.

Ispitivanje učenika o njihovim prehrambenim navikama

pedagog, šk. liječnik

rujan, listopad

2.

Upoznavanjem sa pojmom „Zdrava

prehrana“ i namirnice koje to

podrazumijevaju

učiteljice, učenici, školski liječnik

listopad

3.

Izrada piramide zdrave prehrane

svaki razrednik sat SRO, učenici

listopad

4.

Sudjelovanje u izradi školskog jelovnika,

njegovo oglašavanje na web- u škole

kuharica, učitelji biologije, školski liječnik, informatičar

tijekom cijele godine

6.

Zdravlje i šport – prezentacija

Svjetski dan zdravlja

razrednici, učenici prof. TZK

travanj

13. 04

7.

Higijena i zdravlje

pedagog, školska liječnica, učenici

tijekom cijele godine

9.

Dan pješačenja

Orijentacijsko kretanje na Medvednici

Prof. TZK, sportski voditelji, razrednici, učenici

travanj

10.

Dan sporta

Prof. TZK, sportski voditelji, učenici

svibanj

30. 05. 2010.

11.

Ovisnosti – predavanje za roditelje

i učenike

školska liječnica, pedagog, razrednici

ožujak

 

  1. UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLE

CILJ:Uočiti ljepotu čistog i lijepo uređenog okoliša, uočiti estetsku vrijednost koju čine biljke u našoj neposrednoj blizini , te naviku da radom oplemenjujemo i uređujemo svoj prostor.

 

ZADATCI

NOSITELJI

VRIJEME

1.

Uređenje okoliša škole prema planu

EKO- grupe

razrednici

učenici

listopad

ožujak- lipanj

2.

Uređenje  malog školskog vrta sa

začinskim biljem / uzgoj /

uporaba u školskoj kuhinji

Eko –grupa

spremačica - domar

ožujak

3.

Njegovanje cvijeća unutar cvjetnog

hodnika i ostale lončanice unutar škole

mali cvjećari

tijekom cijele godine

4.

Održavanje i briga oko školskog

akvarija

Eko – grupa - domar

tijekom cijele godine

5.

 Briga i uređenje školskih travnjaka,

i živice

domar, spremačice, ročnici

tijekom vegetacijskog razdoblja

6.

Briga o ružama unutar živice te nabava i sadnja novih

mali cvjećari, domar

ravnateljica

travanj

7.

Uređenje malog školskog igrališta

naročita briga oko zaštite i čuvanje

pješčanika od onečišćenja,

Bojanje ljuljački i kućice za penjanje,

klupica za sjedenja

domar, spremačice, EKO- grupa

travanj, svibanj

8.

Sudjelovanje u  akciji čišćenja

okoliša u organizaciji MO Zapruđe

svi učenici i učitelji

svibanj

 

  1. STALNE EKOLOŠKE AKTIVNOSTI.

CILJ:Ugradnja svih ekoloških sadržaja u nastavne predmete, sate grupa slobodnih aktivnosti, dodatnu nastavu, izvannastavnih sadržaja. Obilježavanjem EKO- datuma izgrađivati svijest i naviku o brizi za prirodu. Popratiti sve eko izložbe, događanja, te održati prezentacije EKO-akcija na nivou škole, privući što više roditelja, zainteresiranih građana te i potaknuti za što veću brigu za okoliš sa ciljem njegova očuvanje te zdravlja svih nas.

Stalna suradnja sa zajednicom  u kojoj živimo, praćenje stanja okoliša, te stalno njegovo unapređivanje.

 

ZADATCI

NOSITELJI

VRIJEME

1.

Obilježavanje važnih datuma prema

Godišnjem planu i programu rada Škole

svi

tijekom cijele godine

2.

Uključivanje ekoloških tema u

nastavne predmete

svi učitelji

tijekom cijele godine

3.

Obilježavanje dana plodova zemlje –

izložba, radionice

svi učitelji

12. 10. 2009.

5.

Organiziranje projektnog dana  -

voda

svi učitelji, učenici

Ožujak 2010.

6.

Projektni tjedan – VODA

 

 

7.

Redovito praćenje i izvještavanje o

bilješkama:

Sakupljanje papira – količina,

utrošak struje, vode

Eko - patrola

tijekom cijele godine

8.

Rad sa medijima, pisanje članaka,

izvještavanje

Uređenje web- stranice

Eko- patrola, informatičar

tijekom cijele godine

9

Izložba učeničkih radova na

Eko - teme

učiteljica likovne kulture, likovna grupa

 

travanj, svibanj

10.

Kontinuirana nabava literature koji

prate Eko - teme

razrednici, knjižničarka, pedagog, ravnateljica

tijekom cijele godine

11.

Suradnja sa vanjskim subjektima

koji mogu pomoći u realizaciji

programa EKO- škole , poduzetnici,

radne organizacije,

komunalna  poduzeća, roditelji…

ravnateljica

tijekom cijele godine

 

*** Eko – patrola je zadužena za praćenje realizacije ovog programa. Eko- patrola  sastoji se od po jednog učenika iz generacije ( 8 ) . Radom Eko – patrole koordinirat će školski koordinator i predsjednik povjerenstva na redovitim sastancima jednom mjesečno ( dan po dogovoru.)

Eko _patroli pomagat će i ostali članovi povjerenstva svatko sa svojim sadržajima.

 

Ravnateljica :

Ružica Vitman Sović

 

Home

  

Upisi u srednju šk.

KNJIŽNICA


preskoči na navigaciju